Открытый урок на тему: "Адыгский фольклор" Хачемизова Ф.К.

  1. Материалы для учителя
  2. Воспитательная работа

Автор материала: Хачемизова Фатима Кимовна

Содержимое документа:

1оныгъом и 12 – м тиеджап1э щымэфэк1ыгъ. Тыркуем къик1ыхи студентхэр къытфэк1огъагъэх. Мурадэу ахэмэ я1агъэр яныдэлъфыбзэк1э зэрэгущы1эхэрэр, урокхэр зэрэк1охэрэ алъэгъунэу ары, адыгэ нэмык1 зыч1эмыс еджап1эм еплъынэу фэягъэх.

Хьак1эмэ ягъусагъэх Адыгэ Хасэм и1офыш1эу Д. Къэплъан, Ламыкъо Эдик … ежь студентмэ як1элэегъаджэхэр… Тигуапэу еджап1эм къедгъэблагъэхи адыгэбзэ урокым ч1этщагъэх. Хьак1эмэ алъэгъунэу фэягъэх урокым к1элэеджак1омэ 1оф зэраш1эрэр, ягущы1ак1э зэхахынэу .

Нэшъулъэщэ Саудэт Нурбиевнэм темэу ыштагъэр – к1эджык1ыжьыныр ары .Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъомэ ауж къины1оми – аш1эрэр ащ къэк1ыжьыным пае 1офш1эн зэмыл1эужыгъохэр урокым щигъэфедэзэ урокыр к1уагъэ: зэхэфынхэр , правилэхэр разделэу грамматикэм и1эхэр ащ къагъэк1ыжьыгъэх, жабзэм яхэгъэхъон 1оф даш1агъ. Урокыр –урок зек1ом фэдэу гъэпсыгъагъэ. Хьак1эми аш1огъэш1эгъонэу къыхэлажьэхэзэ урокыр гъэш1эгъонэу ригъэк1ок1ыгъ.

Ащ ыуж тихьак1эхэр «Хьак1эщым» едгъэблэгъагъэх. Хьак1эщыр зиеу Хьак1эмыз Фатимэ нэгуш1оу къапэгъок1и и1офш1агъэхэр къафи1отагъ, къаригъэлъэгъугъ. Хьак1эщыр дахэу зэ1ухыгъэу, ыжъырэ 1эмэ- псымэхэу ч1этыхэр зыплъэгъук1э , лъэхъэнэ чыжьэ горэм ухэт ош1ош1ы. К1элэеджак1охэм музей ц1ык1у зэхащагъэу щыт. Этнографическэ кружокэу «Хьак1эщ» зыфи1орэм и1офш1ак1э къагъэлъэгъуагъ, бзэмрэ хабзэмрэ зэрэзэрагъаш1эрэр. Сабыйхэм 1уры1упчъэхэр , усэхэр , къэгъэлъэгъон ц1ык1ухэр къаш1ыгъэх. Адыгэбзэ жэбзэ къабзэк1э зэрэгущы1эхэрэм, чанэу, 1упк1эу, сабыйхэм абзэ ек1ол1эк1э зэфэшъхьафхэр агъэфедэхэзэ зэрэгущы1эхэрэм тихьак1эхэм лъэшэу агу рихьыгъэх ык1и ахэмэ яхъопсагъэх.

1энэ хъураем къедгъэблагъэхи, щай ешъогъум Хьаткъо Сусанэ Кимэ ыпхъум тиеджап1э ихъишъэ къафи1отагъ, адыгабзэм ехьыл1эгъэ 1офыгъоу ти1эхэрэм къатегущы1агъ.

Еджап1эм ипащэ игуадзэ Кубэщыч Сусуннэ Кимэ ыпхъум еджап1эм гъэхъагъэу и1эхэр къафи1отагъ.

Ламыкъо Эдик ыгу етыгъэу, амалэу и1эмк1э еджап1эм къызэрэде1эрэри къафи1отагъ.

Тихьак1эхэр разэу, гуш1охэу, къытэхъуапсэхэу дгъэк1отэжьыгъэх. Мыщ дэжьым зэк1эми къагурэ1о хэтрэ ц1ыфи, сыд фэдэ лъэпкъи уиныдэлъфыбзэ зэрэпш1эн фаер , мэхьанэу и1эр. Лъэпкъым ыпсэр бзэмрэ хабзэмрэ.Предпросмотр онлайн:

Скачать 17.12 Kb

Посмотрите также:

— Экологические задачи с ответами (часть 2)
— Методическая разработка районного мероприятия "Фестиваль ремесел"
— Виды и структура методической продукции
— Открытый урок объединения"Мастерская творческих идей" - "Ежики".
— Поисково-исследовательская деятельность учащихся и методы ее организации